Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Widok na Kościół pw. Wniebowzięcia NMP i Zamek

Dom Architekta SARP Zamek Tuczno

Panorama Tuczna

Panorama Tuczna

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP i Zamek

Dom Architekta SARP Zamek Tuczno

Panorama Tuczna

 • Kontakt

  Urząd Miejski w Tucznie
  ul. Wolności 6, 78-640 Tuczno
  tel. 67 259 30 35
  ePUAP skrytka: /GminaTuczno/SkrytkaESP

 • Napisz do nas

Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie Uchwały nr XXI/128/2016 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej z dnia 23 maja 2016 r. zmienił się wzór deklaracji. Nowy wzór obowiązujący od 01.08.2016 do pobrania w załącznikach. Treść uchwały poniżej.

Uchwała nr XXI/128/2016 Rady Miejskiej w Tucznie

 z dnia 23 maja 2016 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) Rada Miejska w Tucznie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Deklarację o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

§ 3. 1. Deklarację o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć:
1) w formie papierowej osobiście lub przez pełnomocnika lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Tucznie ul. Wolności 6, 78-640 Tuczno lub;
2) w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP.
2. Format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych XML.
3. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie XML jest tożsamy z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 4. Deklaracje składane w postaci elektronicznej powinny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

§ 5. Określa się następujący wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji:
1) oświadczenie zawierające wykaz osób zamieszkujących na terenie nieruchomości wskazanej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
2) oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe w innym miejscu niż miejsce zameldowania;
3)  dokumenty potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie posesji, wystawiony przez odpowiednie instytucje.

§ 6. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone do dnia wejścia w życie uchwały zachowują moc do czasu złożenia przez właścicieli nieruchomości korekty deklaracji lub nowej deklaracji, o której mowa w § 2 ust. 2.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXII/138/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 837) w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Autor: Małgorzata Rogala

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-07-26 12:59:58przez: Małgorzata Rogala
Opublikowano:2016-07-26 00:00:00przez:
Podmiot udostępniający: Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Tucznie
Odwiedziny:1598

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo