Informacja o rozpoczęciu kontroli segregacji odpadów komunalnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 marca 2019

Od marca 2019 roku, w związku ze zgłaszaną przez firmę odbierająca odpady komunale niewłaściwą segregacją odpadów, przedstawiciele UM w Tucznie prowadzić będą na terenie gminy kontrole prawidłowej segregacji odpadów.

Analiza sprawozdań składanych przez firmy odbierające odpady komunalne wykazała, że masa odpadów segregowanych jest niska w porównaniu do ilości osób deklarujących segregację, co będzie skutkować nieosiągnięciem przez gminę wymaganego poziomu odzysku oraz podwyższeniem stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

KONTROLA

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na koszu zostanie naklejona czerwona naklejka informująca właściciela nieruchomości o złej segregacji, co zostanie odnotowane w dokumentacji. W przypadku dwukrotnego w ciągu roku stwierdzenia nieprawidłowości segregacji odpadów, zostanie wszczęte postępowanie w celu wydania właścicielowi nieruchomości decyzji określającej wysokość opłaty jak za odpady zmieszane.

Monika Włodarczyk

Galeria

  • Powiększ zdjęcie